Monday, March 31, 2014

Dagiti nangabak a mannurat kadagiti salip iti panagsurat

Adtoy dagiti nangabak a mannurat kadagiti nadumaduma a salip iti panagsurat, kas impakaammo ti Secretariat dagitoy a salip. Mapadayawanto met dagiti dagitoy a mannurat iti Maika-46 a Nailian a Kombension ti GUMIL Filipinas iti Cabicungan Inn, Centro 05, Claveria, Cagayan inton Abril 18-20, 2014.

*     *     *

Salip iti Sarita Para Kadagiti Agdadamo a Mannurat ti 16th AMMA Foundation Literary Awards

Umuna, Ridel T. Cabulisan ti Sanchez Mira, Cagayan, “Ti Araraw ni Oliver”;

Maika-2, Ronnie E. Aguinaldo ti Calayan, Cagayan, “Ti Dangadang ni Lampi Tao; ken

Maika-3, Maribel Y. Idica ti Sinait, Ilocos Sur, “Panagsubli”.

Dagiti esponsor ti salip: Amado ken Glorio Yoro, Francisco ken Aurora Ponce; ken Fred ken Cherry Quibol (agpapadan nga agnaed iti Hawaii).

*     *     *

Maika-3 a Pasalip ALVIYA iti Sarita

Umuna a Gunggona, Mighty C. ti San Manuel, Isabela, “Panagturpos”;

Maika-2, Ariel S. Tabag ti Sta. Teresita, Cagayan, “TikboyTacuboy”;

Maika-3, Ferdinand N. Cortez ti Buguey, Cagayan, “Payak”;

Tallo a Consolation Prize: Efren A. Inocencio ti Batac, Ilocos Norte, “Panagpatubo”; Neyo Mario E. Valdez ti Narvacan, Ilocos Sur, “Cadena de Amor” ken Delfin Dumayas ti San Nicolas, Ilocos Norte),“Indio.”

Esponsor ti salip: Alex Vicente Yadao ti Abulug, Cagayan ngem agnaeden iti New York City. Imatonan met ni Freddie Pa. Masuli ti GUMIL Cagayan ti nasao a pasalip.

*     *     *

Salip iti Sarita a Para a Ubbing ti 12th RFAAFIL:

Umuna, Noli S. Dumlao ti Paoay, I.N., “Emmot: Ti Kuton a Diabetiko”;

Maika-2, Cles B. Rambaud ti Pinili, I.N., “Maya, Maya, Apay a Naladawka?”;

Maika-3, Roselyn C. Campano ti Gonzaga, Cagayan, “Ti Nasursuro ni Caleb”;

Maika-4, Dexter M. Fabito ti Pamplona, Cagayan, “Ekuals Tri Damilig, Ma’am”; ken

Maika-4, Ronnie E. Aguinaldo ti Sta. Teresita, Cagayan, “Ti Palali.”

Salip iti Daniw a Para Ubbing ti 12th RFAAFIL:

Umuna, Rolando S. Gamoso ti Candon City, “Ta Maysaak nga Ilokano”;

Maika-2, Johmar R. Alvarez ti Ballesteros, Cagayan, “Tanggaltaw”;

Maika-3, Benjamin P. Pacris ti Laoag City, “Ti Baboy ken ti Buaya”;

Maika-4 ken Maika-6, Roselyn C. Campano ti Gonzaga, Cagayan, “Dagiti Nakakaskasdaaw a Parsua ti Dios”;

Maika-5, Elmer L. Lopez ti San Nicolas, Ilocos Norte, “Dagitoy Librok”.

Esponsor ti salip: Reynald ken Tess Antonio ti Cagayan ken La Union ngem agnaeddan iti Alaska, USA.


0 comments:

Post a Comment